Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Restaurant Colette BV
Sint-Lambertusstraat 9,
2260 Westerlo
BTW: BE 0597.843.464

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website  (hierna “de website”) van Restaurant Colette, een besloten vennootschap (hierna “Restaurant Colette BV”), biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Restaurant Colette BV stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Colette aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten of diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

3.1     Prijzen, voorwaarden en eigenschappen vermeld op de Website vormen geen bindend aanbod en kunnen op elk ogenblik door Restaurant Colette BV gewijzigd worden voor de toekomst. Een bestelling is pas definitief wanneer deze door Restaurant Colette BV wordt bevestigd.

3.2     Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Restaurant Colette BV niet. Restaurant Colette BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Restaurant Colette BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.3     Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. porties, smaken, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

3.4     Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Restaurant Colette BV. Restaurant Colette BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1          De Klant kan zelf door selectie van de artikelen zijn winkelwagen vullen met de gewenste aankopen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt hij steeds een volledig overzicht van:

  • de diensten en/of producten die vervat zitten in de bestelling;
  • de individuele prijs van de betreffende diensten en/of producten;
  • de totale prijs inclusief btw van de volledige aankoop;
  • de verzendkosten (indien van toepassing) die worden aangerekend voor de levering van de bestelling.

4.2     De Klant is verantwoordelijk voor de registratie van het juiste leveringsadres, teneinde foute verzending te voorkomen.

4.3     Door te klikken op “Bestelling plaatsen en betalen” plaatst de Klant een definitieve bestelling en is de Klant gehouden tot uitvoering van de overeenstemmende betaling.  Restaurant Colette BV behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren indien geen tijdige betaling werd ontvangen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

4.4     De Klant dient de betaling van het volledige aankoopbedrag te voldoen via online betaling na keuze tussen de beschikbare betalingsmogelijkheden.

4.5     Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Bij bevestiging van de bestelling wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Klant en Restaurant Colette BV. De Klant wordt geadviseerd zijn spamfolder te consulteren. Indien de Klant de bevestiging niet ontvangt uiterlijk binnen 48h na bestelling, dient de Klant onverwijld contact op te nemen met Restaurant Colette BV.

4.6         De minimumleeftijd voor het aankopen van alcoholische dranken is 18 jaar. Indien de bestelling alcoholische dranken bevat, bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar voor de koop van deze producten.

4.7    Restaurant Colette BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1     Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten en/of diensten aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen zeven (7) na ontvangst van de bestelling.

5.2     Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Restaurant Colette BV.

5.3     Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door Colette was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Restaurant Colette BV of, in geval van product aangeboden door een derde partij verkoper, van deze laatste.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1     De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten en/of diensten online aankopen via de website. Het herroepingsrecht kan evenwel uitgesloten zijn voor bepaalde producten en/of diensten, zoals bepaald in art. VI.53 WER.

8.2     De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

8.3     Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Restaurant Colette BV of de derde partij verkoper wiens product de Klant aankocht via de website, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4     De Klant moet producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Colette of de derde partij verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Restaurant Colette BV, Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Restaurant Colette BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik ervan door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5     Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Restaurant Colette BV, alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat Restaurant Colette BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Restaurant Colette BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Restaurant Colette BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Restaurant Colette BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Garantie

9.1    Wanneer de geleverde producten en/of diensten niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren.

9.2    Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Restaurant Colette BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9.3    De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik in strijd met doel waarvoor het product of de dienst ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Colette is bereikbaar e-mail op info@restaurantcolette.be of per post op het volgende adres: Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om de Klant op de hoogte te houden van activiteiten van Restaurant Colette BV, en reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens, het recht om zijn gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om zijn gegevens te schrappen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Restaurant Colette BV, Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo., info@restaurantcolette.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Restaurant Colette BV, Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo., info@restaurantcolette.be.

Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Restaurant Colette BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De Klant kan het volledige privacy beleid raadplegen op de website. Indien de Klant vragen heeft over het privacy beleid van Colette, kan de Klant Colette contacteren op Restaurant Colette BV, Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo., info@restaurantcolette.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer van de Klant of op diens mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van Restaurant Colette BV, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies. De Klant kan het volledige cookie beleid raadplegen op de website.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin Restaurant Colette BV aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat de Klant effectief betaalde voor een product en/of dienst. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt de aansprakelijkheid van Restaurant Colette BV te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Restaurant Colette BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Klachtenregeling – Geschillen

Als de producten van Restaurant Colette BV niet beantwoorden aan de verwachtingen van de Klant en hij klachten wil formuleren, kan hij Colette contacteren via de klantendienst. Restaurant Colette BV doet er alles aan om de klacht van de Klant binnen de zeven (7) werkdagen te behandelen. De Klant kan zijn klacht ook aanmelden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Klant. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Restaurant Colette BV bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Restaurant Colette BV, Sint-Lambertusstraat 9, 2260 Westerlo.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.